U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS” br. 51/09), na vanrednoj skupštini održanoj 22. januara 2019. godine usvojen je sledeći

STATUT

UDRUŽENJA “CENTAR ZA EMPIRIJSКE STUDIJE JUGOISTOČNE EVROPE I OSTVARENJE PRAVA NA КULTURU MANJINSКIH GRUPA”

Član 1.
Udruženje “Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope i ostvarenje prava na kulturu manjinskih grupa” (u daljem tekstu: Centar za empirijske studije kulture) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnov ano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture.

Član 2.
Ciljevi Udruženja su: istraživanje kultura jugostočne Evrope, razvoj nauke i obrazovanja u oblasti studija kulturnih fenomena; zalaganje za ostvarivanje prava na kulturu za sve, a posebno za pripadnike manjinskih grupa; i razvijanje ideje i prakse tolerancije među pripadnicima različitih kultura i posebno ideja i prakse poštovanja prema manjinskim kulturama .

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centar naročito:
1) vrši empirijska i teorijska proučavanja kulture u širem (antropološkom) i užem (estetskom) smislu na prostoru jugoistočne Evrope;
2) objavljuje knjige i druge publikacije (naučne i stručne časopise, elektronske časopise, web stranice…) O pitanjima koja se odnose na oblast kulture, u skladu sa zakonom;
3) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti proučavanja kulturnih fenomena u širem smislu (umetnosti, masovnih medija, religije, filozofije, morala, običaja, kulturnih fenomena u svakodnevlju) i užem smislu (kulturna politika, kulturni menadžment, ekonomika kulture…);
4) prati, analizira i evaluira implicitne i eksplicitne kulturne politike u zemljema jugoistočne Evrope i učestvuje u formulisanju strategija kulturne politike i drugih strategija i javnih politika koje s njom stoje u vezi;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnim proučavanjem kulture;
6) pruža konsultantske usluge u oblasti kulturne politike, kult urnog menadžmenta, ispitivanja javnog mnjenja i menadžmenta projektnog ciklusa;
7) organizuje, sam ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja,
Seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture;
8) organizuje javne tribine, građanske akcije i pokreće građanske inicijative vezane za ostvarenje prava na kulturu svih, a posebno manjinskih grupa;
9) organizuje izložbe, koncerte, pozorišne predstave, performanse, književne večeri i druge kulturne događaje koji su su skladu s ciljevima Centra i neprofitnog su karaktera.

Član 4.
Pun naziv Udruženja je: „Centar za emiprijske studije kulture jugoistočne Evrope i za ostvaranje prava na kulturu manjinskih grupa”.

Skraćeni naziv udruženja je: „Centar za empirijske studije kulture”.

Udruženje ima sedište u Nišu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.
Član Centra za empirijske studije kulture može biti svako lice koje prihvata njegove ciljeve i statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Centra za empirijske studije kulture.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Centar za empirijske studije kulture uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Centra za empirijske studije kulture može prestati zbog duže aktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Centra za empirijske studije kulture.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.
Punoletni član Centra za empirijske studije kulture ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva ovog udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Centra za empirijske studije kulture;
3) bira i bude biran u organe Centra;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima ovog udruženja.

Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana.
Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljev a Centra za emprijske studije kulture;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Centra;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Centra za empirijske studije kulture.

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.
Skupštinu Centra za empirijske studije kulture čine svi njegovi punoletni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na
inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije
se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja statut, kao i izmene i dopune statuta;
3) usvaja druge opšte akte centra;
4) bira i razrešava članove upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Centra za empirijske studije ku lture, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Centar za empirijske studije kulture u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Centar i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Centra za empirijske studije kulture.

Član 12.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Centra za empirijske studije kulture između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Centra;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Centra za empirijske studije kulture;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Centra za empirijske studije kulture i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. Stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Centra za empirijske studije kulture.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Centra za emprijske studije kulture i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 14.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 15.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Centar za empirijske studije kulture uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koje se bave proučavanjem kulture, obrazovanjem u oblasti kulture i delovanjem u oblasti ostvarenja prava na kulturu, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 16.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 17.
Centar za empirijske studije kulture obavlja delatnost: 94.99 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 18.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti kulture, kao i od pružanja konsultantskih usluga u oblasti kulturne politike, kulturnog menadžmenta, ispitivanja javnog mnjenja i menadžmenta projektnog ciklusa, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 19.
Centar za empirijske studije kulture prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Centra, kao I u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 20.
U slučaju prestanka rada, imovina Centra za studije kulture preneće se Crvenom Кrstu.

Član 21.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je po obodu upisano: „Centar za empirijske studije kulture”.

Član 22.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući skupštine Udruženja

Danijela Gavrilović