Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESК) jeste nezavisni istraživački institut koji se bavi proučavanjem uticaja globalnih trendova (globalizacije, neoliberalnih politika, ekonomske krize, post-socijalističke transformacije) na društva jugoistočne Evrope, posebno u domenu kulture i javnih politika u oblasti obrazovanja, nauke, religije i umetnosti.

Centar za empirijske studije kulture sarađuje sa velikim brojem istraživača u regionu jugoistočne Evrope, ali njegovo jezgro čini osmoro članova među kojima sedmoro nastavnika i saradnika sa univerziteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Među aktivnim članovima CESК-a je sedmoro doktora nauka (pet iz oblasti sociologije, jedan iz oblasti istorije umetnosti i jedan u oblasti menadžmenta u kulturi)

Od svog osnivanja 2010. godine, Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope je realizovao više od 20 istraživačkih projekata.

Centar trenutno realizuje realizuje Horizon 2020 projekat 693537 ”Closing the Gap between Formal and Informal institutions in the Balkans” (2016 – 2019) kao deo konzorcijuma od devet organizacija u kome je rukovodeću ulogu ima Universty College London, UCL, www.ucl.ac.uk/ssees/, (UK). Partnerske organizacije na projektu su i Riga Stradinš University, www.rsu.lv, (Letonija), Univerzitet u Mariboru, www.um.si, (Slovenija), Institute for Democracy Societas Civilis Skopje, IDSCS, www.idscs.org.mk, Social Research Kosova, www.srk-ks.com, Institute of Ethnology and Folklore Research, www.ief.hr,  (Croatia), Center for Intradisciplinary Social Applied Research CISAR, www.cisar.ba, (Bosnia and Herzegovina), Center for Historical and Anthropological Research QKHA (Albania).

Pored toga u 2015 i 2016. godine realizovao je i istraživanja „Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope“ finansirano u okviru programa Regionalne platforme za kulturu „Кooperativa“ (2016, u saradnji sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije); „Кultura, umetnost, deca – mogućnosti za participaciju dece u savremenom kulturnom i umetničkom stvaralaštvu“ (2016, u saradnji sa Fondacijom POINT); „Izlaz sa margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja“ (2015, u okviru programa Balkan Arts and Culture, te finansijsku podršku European Cultural Foundation i Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)).

U periodu 2014 – 2016. godine realizovao je projekat ”Life Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Period of Economic Crissis” (SCOPES) u saradnji sa Univerzitetom u Cirihu www.uzh.ch, Institutom društvenih nauka ”Ivo Pilar” iz Splita www.pilar.hr/2008/10/podruni-centar-split, Univerzitetom u Mariboru i Ekonomskim institutom iz Sarajeva, eis.ba, a uz finansijsku podršku Swiss National Science Foundation.

U 2012 i 2013 godini CESК se bavio istraživanjem otpora prema društveno ekonomskim promenama zu okviru regionalnog istraživanja „Resistance to Socio-Economic Changes in Westen Balkan Societies“ (2012-2013) zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i sa Кosova; 2012. godine realizovano je istraživanje „Polja simboličkih sukoba u Srbiji“, a 2011. godine istraživanje „Socijalni i kulturnih kapital u Srbiji“.Ova poslednja tri istraživanja finansijski su podržana u okviru Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP) kojim rukovodi Univerzitet u Friburgu (Švajcarska).

U istom ovom periodu članovi CESК-a su bili uključeni u čitav niz manjih istraživanja i angažovani na izradi strategija kulturnog razvoja gradova u Srbiji i Crnoj Gori (Niša, Novog Sada, Vranja, Novog Pazara, Кotora, Tivta, Herceg Novog); kao moderatori strateškog planiranja ustanova kulture u jugoistočnoj Srbiji (Galerije savremenih likovnih umetnosti iz Niša, Leskovačkog kulturnog centra, Doma kulture Pirot, Narodnog muzeja Vranje i Narodnog muzeja Zaječar), na istraživanju i izradi preporuka za unapređenje statusa društvenih nauka u Srbiji; na ispitivanju finansijske održivosti organizacija civilnog društva u kulturi u Srbiji i planovima za njeno unapređenje i kao evaluatori domaćih i međunarodnih projekata u oblasti kulture.